CPT (Carriage Paid To) Incoterm - Wat zijn de voor- en nadelen? (2023)

In dit artikel gaan we even kijken naar Carriage Paid To (CPT) en wat het precies betekent, het is een van de incoterms waar je mee te maken kan krijgen …en dan natuurlijk zal moeten weten hoe alles werkt.

Wat is Carriage Paid To (CPT)?

Carriage Paid To (CPT) is een internationale handelsterm die betekent dat de verkoper de goederen op hun kosten levert aan een vervoerder of een andere persoon die door de verkoper is aangewezen. De verkoper aanvaardt alle risico's, inclusief verlies, totdat de goederen onder de hoede zijn van de aangewezen partij.

De vervoerder kan de persoon of entiteit zijn die verantwoordelijk is voor het vervoer (over zee, per spoor, over de weg, etc.) van de goederen of de persoon of entiteit die is ingeschakeld om de uitvoering van het vervoer te verzorgen. De CPT-prijs kan “Terminal Handling Charges” (THC) bevatten in hun vrachttarieven.

Carriage Paid To (CPT) in het kort …

• Carriage Paid To (CPT) is een internationale commerciële term (incoterm) die aangeeft dat de verkoper de risico's en kosten draagt die gepaard gaan met het afleveren van goederen aan een carrier (vervoerder) op een afgesproken bestemming.

• Bij meerdere vervoerders gaan de risico's en kosten over op de koper bij aflevering aan de eerste vervoerder.

• CPT-kosten zijn inclusief exportkosten en belastingen.

(Video) WEBINAR: customs essentials en belangrijkste douanepijlers (05/02/2021)

• Het alternatief zou kunnen zijn dat de koper kies voor een “Carriage and Insurance Paid To” (CIP) -regeling, waarbij de verkoper de goederen ook tijdens het transport verzekert.

• Andere soortgelijke transportafspraken tussen een koper en een verkoper zijn onder meer Cost, Insurance, and Freight (CIF) en Delivered Duty Paid (DDP).

Carriage Paid To (CPT) begrijpen

Carriage Paid To (CPT) is een incoterm, een reeks gestandaardiseerde internationale handelsvoorwaarden die worden gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel.

Bij een CPT-transactie moet de verkoper de goederen inklaren voor export en deze afleveren bij een vervoerder of aangewezen persoon op een onderling overeengekomen (tussen de verkoper en de koper) bestemming. Ook betaalt de verkoper de vrachtkosten om de goederen naar de opgegeven bestemming te vervoeren.

Het risico van beschadiging of verlies van de goederen gaat over van de verkoper op de koper zodra de goederen bij de vervoerder zijn afgeleverd. De verkoper is alleen verantwoordelijk voor het regelen van vracht naar de bestemming en niet voor het verzekeren van de verzending van de goederen tijdens het transport.

De term CPT wordt meestal gebruikt in combinatie met een bestemming. CPT Amsterdam betekent bijvoorbeeld dat de verkoper vrachtkosten naar Amsterdam betaalt.

Voorbeeld van Carriage Paid To (CPT)

De verantwoordelijkheid voor vrachtkosten omvat ook exportkosten of belastingen die door het land van herkomst worden gevraagd. Het risico gaat echter over van de verkoper naar de koper zodra de goederen bij de eerste carrier worden afgeleverd, ook wanneer er meerdere transportmiddelen (bv. via lucht en ook land) worden ingezet.

Indien een vrachtwagen die een zending naar de luchthaven vervoert dus een ongeval krijgt waarbij de goederen beschadigd zijn, is de verkoper niet aansprakelijk voor schade wanneer de koper de producten niet heeft verzekerd omdat de goederen al waren overgedragen aan de eerste vervoerder: de vrachtwagen.

Dit kan de koper in gevaar brengen doordat de verkoper een prikkel heeft om het goedkoopste vervoermiddel te vinden zonder speciale aandacht voor de veiligheid van het product tijdens het transport. Om dit risico te compenseren, kan de koper een “Carriage and Insurance Paid To” -overeenkomst (CIP) overwegen, waarbij de verkoper de producten ook tijdens het transport verzekert.

De verkoper mag ook een tussenplaats kiezen om de goederen af te leveren, in plaats van op de eindbestemming van de koper, mits dit vooraf onderling is overeengekomen tussen verkoper en koper. De verkoper betaalt alleen vrachtkosten voor levering op deze tussenplaats. Deze situatie kan zich voordoen wanneer de koper kan zorgen voor vracht naar de uiteindelijke bestemming tegen een aanzienlijk goedkoper tarief dan de verkoper of indien de goederen zo gewild zijn dat de verkoper voorwaarden zal stellen.

Voor- en nadelen van Carriage Paid To (CPT)

De voor- en nadelen van CPT zijn afhankelijk van aan welke kant van de transactie je jezelf bevindt: de koper of de verkoper. Het voordeel van CPT voor de koper is dat het risico voor vervoeren van goederen aanzienlijk verkleint wordt. Omgekeerd verhoogt dit het risico voor het vervoeren van goederen voor de verkoper, aangezien deze verantwoordelijk is voor verlies of schade totdat de goederen in handen zijn van de vervoerder.

CPT zou echter een voordeel voor een verkoper kunnen hebben doordat het de koper meer geneigd zou kunnen maken om een aankoop te doen. Indien de koper bv. een product wil kopen, maar aarzelt vanwege de transportrisico's van een leverancier die zich ver weg bevindt, doet hij de aankoop misschien niet of doet hij de aankoop bij een leverancier die dichterbij kan worden gevonden, maar niet noodzakelijkerwijs beter is. Wanneer een leverancier de verantwoordelijkheid voor alle kosten op zich neemt totdat ze de carrier bereiken, waardoor het risico voor de koper wordt verkleind, is de koper mogelijk eerder geneigd tot aankoop over te gaan.

CPT is ook voordelig voor de koper omdat het de rompslomp van al het papierwerk en bureaucratie wegneemt. De verkoper zou omgaan met alle juridische aspecten van verzending van de goederen, zoals het verzorgen van de carrier, het verzorgen van douane-rechten , belastingen en andere formaliteiten die verband houden met het exporteren van de goederen.

Voordelen

• Vermindert het transportrisico voor de koper

• Helpt de verkoper bij het verkopen, door een groter deel van het transportrisico op zich te nemen

• Koper is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van exportvereisten en exportkosten

Nadelen

• Verhoogt het risico voor de verkoper

• Bij verzending over zee of door de lucht, hoger risico voor de koper omdat de koper het risico op zich neemt vanaf het punt van de eerste carrier, meestal een vrachtwagen

• Koper verantwoordelijk voor doorvoer van alle gekochte producten

CPT vs. Cost, Insurance, and Freight (CIF)

Cost, Insurance and Freight (CIF) is vergelijkbaar met CPT, maar iets anders. Het belangrijkste verschil is dat CIF alleen van toepassing is op de zeevaart per incoterms. De verkoper is verantwoordelijk voor de kosten, verzekering en vracht voor het vervoeren van goederen totdat ze in de haven op het schip worden geladen. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid bij de koper.

CPT daarentegen dekt een verscheidenheid aan verzendmethoden, zoals land en lucht, inclusief “maritime”, en houdt de verkoper alleen verantwoordelijk totdat de goederen zijn overgedragen aan de eerste vervoerder in het transportproces.

Nog wat aanvullende informatie over CPT

Hieronder een paar extra dingen die je moet weten over Carriage Paid To (CPT).

Wat is het verschil tussen CIF en CPT?

CPT bepaalt dat de verkoper verantwoordelijk is voor alle kosten en risico's van het transport van goederen tot het moment dat de goederen bij een vervoerder worden afgeleverd. CIF is van toepassing op zeevervoer en bepaalt dat de verkoper verantwoordelijk is voor alle kosten, inclusief verzekering, en risico's totdat de goederen in de haven op het schip worden geladen.

Wat betekent CIP in “Shipping” terms?

CIP in shipping betekent dat de verkoper verantwoordelijk is voor de kosten van het transport van goederen, inclusief verzekering, totdat de goederen zijn afgeleverd bij de eerste carrier, waarna de koper de verantwoordelijkheid op zich neemt. Bij verzending, indien het schip de eerste carrier is en wanneer de goederen worden afgeleverd bij het transportschip, neemt de koper het risico op zich. Indien de goederen met een vrachtwagen moeten worden vervoerd voordat ze op een schip worden geladen, neemt de koper de verantwoordelijkheid op zich zodra de goederen op de vrachtwagen zijn geladen, aangezien dat de eerste carrier is.

Wat is het verschil tussen CPT en CIP?

CIP is een stap verder dan CPT en omvat verzekeringen. CIP werkt hetzelfde in vergelijking met de zogeheten CPT, in die zin dat de verkoper verantwoordelijk is voor alle kosten en risico's bij het leveren van goederen aan een carrier, maar met CIP wordt een verzekering toegevoegd om de goederen te verzekeren.

Wat is het verschil tussen DDP en CPT?

DDP, of Delivered Duty Paid , bepaalt dat de verkoper verantwoordelijk is voor alle risico's en kosten die gepaard gaan met het transporteren van goederen totdat ze door de koper zijn ontvangen op het punt van bestemming. Dit verschilt van CPT doordat CPT bepaalt dat de verkoper verantwoordelijk is totdat de goederen zijn ontvangen door de eerste carrier, wat kan zijn voordat de koper ze ontvangt. DDP gaat verder waarbij de risico's en kosten bij de verkoper liggen totdat de koper de goederen in ontvangst heeft genomen, nadat al het transport is voltooid.

Carriage Paid To (CPT) samengevat

De International Chamber of Commerce (ICC) schetst een verscheidenheid aan transportvoorwaarden die variëren in de mate van verantwoordelijkheid van de koper of de verkoper. Carriage Paid To (CPT) legt de meerderheid van de verantwoordelijkheid en kosten bij de verkoper, aangezien het bepaalt dat de verkoper alle kosten en risico's moet dragen totdat de goederen naar de eerste carrier in de transportketen zijn vervoerd …waardoor kopers minder risico zullen lopen.

FAQs

What is Carriage Paid To CPT? ›

What is Carriage Paid To (CPT)? An Incoterms® rule, applicable to any form or forms of transport (air, ocean, ground, or multimodal), under which the seller clears the goods for export and arranges delivery to the carrier contracted by the seller at a designated destination.

What does Carriage Paid To mean in shipping? ›

Carriage Paid To (CPT) is an international trade term that means the seller delivers the goods at their expense to a carrier or another person nominated by the seller. The seller assumes all risks, including loss, until the goods are in the care of the nominated party.

Who pays duty on CPT Incoterms? ›

If any expenses are incurred, it is the buyer's responsibility to cover these charges. Import Duty, Taxes & Customs Clearance: The buyer shall pay all import fees.

Which Incoterms would mean the main carriage is paid by the seller? ›

Group C (Main Carriage Paid By Seller)

The seller, or exporter, is responsible for clearing the goods for export, delivering the goods past the ships rail at the port of shipment, and paying international freight charges.

What does CPT mean in freight terms? ›

Carriage Paid To (CPT) rules require the seller to clear the goods and arrange carriage (by one or more transport modes) to the named place of destination. The seller does not need to obtain or pay for insurance.

Why do you have to pay for CPT codes? ›

Where does the fee come from? Royalties; yes, every annual fee for CPT content is a royalty fee to the AMA. The CPT codes, being the copywritten intellectual property of the AMA, are a commodity, so the fee is whatever price the AMA decides their CPT codes are worth.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 03/03/2023

Views: 5921

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.